Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Gonect Online Marketing, (KvK nummer 89027205) in deze voorwaarden te noemen “Gonect Online Marketing”, gevestigd te (5711 CN) Someren aan de Witvrouwenbergweg 8 D.

1. DEFINITIES

 1. Gonect Online Marketing: de partij die op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht en/of diensten levert ten aanzien van (het ontwerpen van) websites/online marketing in de breedste zin des woords.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Gonect Online Marketing op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht, diensten levert en/of met wie Gonect Online Marketing in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gonect Online Marketing en opdrachtgever tot stand komt.
 4. Advies: iedere aanwijzing, raadgeving en/of aanbeveling, allen in de breedste zin van het woord, die Gonect Online Marketing op grond van een overeenkomst aan een opdrachtgever verstrekt. Aan een advies kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Online Marketing: ook wel internet marketing, digitale marketing ofwel web marketing genoemd is een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om producten, diensten en bedrijven via internet onder de aandacht te brengen.
 6. Social media: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld (afbeeldingen en video) en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Deze kanalen zijn veelal openbaar voor iedereen zodat iedereen met elkaar interactie kan hebben.
 7. E-mailmarketing: is een vorm van direct marketing via e-mail veelal gebruikt om commerciële boodschappen naar een doelgroep te sturen.
 8. Google Ads: het advertentie programma van Google waarmee bedrijven reclame kunnen maken via tekst gebaseerde zoekadvertenties, grafische display advertentie, YouTube, video advertenties en in-app mobiele advertenties.
 9. Zoekmachine optimalisatie: allemaal dan definities (SEO) search engine optimization is een onderdeel van zoekmachine marketing en kan worden gedefinieerd als het geheel van activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinaties en zoektermen.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, werkzaamheden en diensten van Gonect Online Marketing.
 2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Gonect Online Marketing zijn geaccepteerd en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

3. OFFERTES EN PRIJZEN

 1. De door Gonect Online Marketing gemaakte offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Offertes zijn gedurende 2 maanden geldig na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 3. Aanbiedingen en samples zijn en blijven eigendom van Gonect Online Marketing en mogen zonder schriftelijke toestemming van Gonect Online Marketing niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Gonect Online Marketing gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen vermeld in Euro (valuta) en exclusief omzetbelasting (BTW).

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN DUUR

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte ondertekend wordt geretourneerd en/of per email een akkoord wordt ontvangen en/of de opdracht wordt bevestigd door Gonect Online Marketing. Een begin van de feitelijke uitvoering door Gonect Online Marketing kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Gonect Online Marketing en de opdrachtgever.
 2. De inhoud van de opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Gonect Online Marketing is overeengekomen en wordt onder andere bepaald door hetgeen in de offerte omschreven is.
 3. Onjuistheden of door de opdrachtgever beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Gonect Online Marketing dienen binnen acht dagen na de datum van deze bevestiging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zich te kunnen vinden in de wijze waarop de gesloten overeenkomst schriftelijk is vastgelegd c.q. de opdrachtbevestiging.
 4. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen namens Gonect Online Marketing gedaan, binden Gonect Online Marketing slechts indien deze schriftelijk door Gonect Online Marketing zijn bevestigd.
 5. Voor werkzaamheden en/of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verstuurd, kan de opdrachtbevestiging worden afgeleid uit de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen.
 6. Gonect Online Marketing is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 7. Gonect Online Marketing heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 8. De overeenkomst tussen Gonect Online Marketing en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, dan dient de overeenkomst een maand voor de eind datum te worden opgezegd, anders wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode als waarvoor het contract is aangegaan.
 9. Gonect Online Marketing is gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever uit te laten voeren door derden.

 5. HONORARIUM

 1. Het honorarium van Gonect Online Marketing is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gonect Online Marketing, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Gonect Online Marketing gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Gonect Online Marketing hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Het honorarium van Gonect Online Marketing, zo nodig vermeerderd met voorschotten en facturen van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Gonect Online Marketing hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Gonect Online Marketing mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in alle redelijkheid niet van Gonect Online Marketing mag worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden dan wel werden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het bedoelde in dit lid is van toepassing indien de onvoldoende inschatting niet toerekenbaar is aan Gonect Online Marketing.
 7. Gonect Online Marketing is gerechtigd haar tarieven per jaar te indexeren.

6. BETALING EN KOSTEN

 1. Gonect Online Marketing hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Gonect Online Marketing kan (gedeeltelijke) betaling van een factuur verlangen van een opdrachtgever alvorens Gonect Online Marketing overgaat tot het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Gonect Online Marketing te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Gonect Online Marketing vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aan Gonect Online Marketing vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
 6. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Gonect Online Marketing is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. Gonect Online Marketing is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Gonect Online Marketing is gerechtigd werkzaamheden uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Gonect Online Marketing heeft voldaan.
 9. Gonect Online Marketing kan haar vordering uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan haar kredietverzekeraar, in welk geval de kredietverzekeraar belast zal worden met het innen van de openstaande vordering(en).

 7. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gonect Online Marketing is niet gerechtigd de informatie, die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Gonect Online Marketing voor zichzelf optreedt in enige rechtsgang of andersoortige procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij daartoe door Gonect Online Marketing voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Gonect Online Marketing , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Gonect Online Marketing houdt gegevens vertrouwelijk als de opdrachtgever aangeeft dat deze gegevens vertrouwelijk moeten worden bewaard. Hieronder vallen in ieder geval wachtwoorden etc. die door opdrachtgever aan Gonect Online Marketing ter beschikking worden gesteld.

 8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Gonect Online Marketing nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gonect Online Marketing ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever garandeert dat de aan Gonect Online Marketing verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd aan opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Gonect Online Marketing op het afgesproken moment aan kan vangen met diens werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van Gonect Online Marketing door omstandigheden gelegen in de sfeer van opdrachtgever later kunnen aanvangen dan afgesproken stelt opdrachtgever Gonect Online Marketing hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Schade voor Gonect Online Marketing voortkomend uit een vertraging zoals bedoeld in dit lid komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Gonect Online Marketing geleverde concept documenten, concept advies en reviews, allen in de breedste zin des woords, hier vallen dan ook onder ideeën, strategieën, sjablonen, templates die mogen niet door de opdrachtgever zelf gebruikt worden zonder de toestemming van Gonect tenzij partijen anders zijn overeengekomen, te verspreiden en/of als zijnde de definitieve versie te presenteren aan derden. De conceptdocumenten mag opdrachtgever niet verspreiden en/of als zijnde de definitieve versie die presenteren aan derden. Aan de in dit lid bedoelde concept stukken kunnen geen rechten ontleend worden.

 9. MEER- EN MINDERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gonect Online Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gonect Online Marketing de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gonect Online Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft.
 5. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
 6. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Gonect Online Marketing en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt.

10. TERMIJNEN

 1. Gonect Online Marketing is gerechtigd de opdracht uit te voeren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 2. Indien Gonect Online Marketing gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Gonect Online Marketing ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opgegeven termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer fataal.
 4. Overschrijding van de termijn verplicht Gonect Online Marketing niet tot enige vergoeding. Opdrachtgever kan na herhaalde termijnoverschrijding Gonect Online Marketing schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de termijnoverschrijding niet aan Gonect Online Marketing toe te rekenen is.

12. VERBOD OVERNAME PERSONEEL

 1. Opdrachtgever en de aan haar gelieerde vennootschappen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gonect Online Marketing, direct of indirect werknemers van Gonect Online Marketing en/of aan haar gelieerde vennootschappen (laten) benaderen met als doel het aanbieden van een arbeidspositie bij opdrachtgever of een aan haar gelieerde vennootschap.
 2. Bij overtreding door opdrachtgever van het bedoelde in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever gehouden de door Gonect Online Marketing geleden schade te vergoeden.

13. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever en Gonect Online Marketing kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Gonect Online Marketing heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Gonect Online Marketing gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
 3. de opdrachtgever de verplichtingen uit de met Gonect Online Marketing gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
 4. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Gonect Online Marketing te voldoen;
 5. van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd heeft Gonect Online Marketing recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gonect Online Marketing zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gonect Online Marketing zal deze waar mogelijk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening gebracht.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Gonect Online Marketing behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien, tenzij het tegenovergestelde expliciet tussen opdrachtgever en Gonect Online Marketing is overeengekomen.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Gonect Online Marketing, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel anderszins te bezwaren zonder daaromtrent toestemming van Gonect Online Marketing te hebben verkregen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan om een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden aan Gonect Online Marketing bij derden in te winnen.
 4. Gonect Online Marketing behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien Gonect Online Marketing bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Gonect Online Marketing niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van het recht van intellectuele eigendom het recht van Gonect Online Marketing aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 6. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Gonect Online Marketing, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 7. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 8. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Gonect Online Marketing steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 9. Gonect Online Marketing vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Gonect Online Marketing zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Gonect Online Marketing onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Gonect Online Marketing. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Gonect Online Marketing verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Gonect Online Marketing ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Gonect Online Marketing in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Gonect Online Marketing zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Gonect Online Marketing een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Gonect Online Marketing, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Gonect Online Marketing wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 10. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van Gonect Online Marketing van programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik om onderhoud, bewerking, installatie of integratie.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Gonect Online Marketing tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Gonect Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de aan Gonect Online Marketing verstrekte opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Gonect Online Marketing.
 2. Aansprakelijkheid van Gonect Online Marketing voor schade geleden door een opdrachtgever of derde veroorzaakt door Gonect Online Marketing ingeschakelde derden is uitgesloten, zelfs indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van deze derden.
 3. Gonect Online Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs ingeval van eigen opzet of grove schuld van de zijde van Gonect Online Marketing .
 4. Gonect Online Marketing is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Gonect Online Marketing . Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gonect Online Marketing bij uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien Gonect Online Marketing aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Gonect Online Marketing uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Gonect Online Marketing beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,00. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Gonect Online Marketing voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door Gonect Online Marketing verrichte werkzaamheden, aangeleverde documenten, ontwerpen en/of berekeningen. Dit lid is ook van toepassing op aanspraken als gevolg van overtreding van artikel 8 lid 5 van deze overeenkomst.
 7. Gonect Online Marketing kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fouten in Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, Twitter en/of andere externe (open source) webapplicaties. Gonect Online Marketing is ook niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen en/of haar functionaliteiten.

 17. RECHTSVERWERKING

 1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade/gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan of het (redelijkerwijs) bekend worden daarvan schriftelijk bij Gonect Online Marketing te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever jegens Gonect Online Marketing ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van 6 maanden nadat de opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

 18. VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gonect Online Marketing voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever door Gonect Online Marketing of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gonect Online Marketing .
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gonect Online Marketing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom alsmede voor eventuele aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Gonect Online Marketing onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig informatie heeft verstrekt.

19. CONVERSIE

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.

20. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Gonect Online Marketing zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.

 21. SLOTBEPALINGEN

 1. Gonect Online Marketing is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Gonect Online Marketing aangekondigde tijdstip. Gonect Online Marketing zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.